Pradžia

“VI VIEŠOJO VALDYMO POKYČIŲ KONFERENCIJA. TARP EFEKTYVUMO IR SOCIALINIO POVEIKIO” – 6-oji tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija, kurią kasmet organizuoja MRU Viešojo valdymo fakultetas.

Viešojo valdymo tobulinimo ir reformų nuotaikos, vyraujančios Centrinėje ir Rytų Europoje ypatingai ryškios Lietuvoje. Viešojo valdymo pertvarka XVII Vyriausybės įvardinta vienu iš trijų pagrindinių veiklos prioritetų, siekiamas veiklos efektyvumas siejamas su teigiamais pokyčiais ir poveikiu piliečių gyvenimo kokybei. Sprendžiant socialines problemas ir gerinant gyvenimo kokybę būtinas kompleksinis poveikis atskiroms veiksnių grupėms, kurios ne visada gali būti kontroliuojamos ir tai lemia „šalutinius“ efektus, kurie nėra teigiamo pobūdžio.

Konferencija kelia tikslą – mokslinių koncepcijų kontekste analizuoti ir vertinti viešojo valdymo pokyčius socialinio poveikio aspektu. Siekiant tikslo, konferencijos turinys suskaidomas į nagrinėjamas temas-uždavinius:
1) Valstybės tarnybos etika. Tematika apima tarnybinės etikos sampratos, reglamentavimo, priežiūros ir kitus klausimus ir santykį su visuomenės interesais;
2) Savivalda ir bendruomeniškumas.
Numatoma diskutuoti socialinio kapitalo ir pilietinės visuomenės paradigminiais klausimais;
3) Koprodukcija, bendrakūra ir kolektyvinis verslumas.
Bus svarstomos viešojo valdymo priemones, kurios ne tik užtikrina viešųjų paslaugų teikimą, bet ir sudaro sąlygos verslo ekosistemų raidai;
4) Sporto politikos formavimas ir įgyvendinimas.
Tematika apima sporto sektoriaus valdymą bei visuomeninį sporto vaidmenį, ekonominę sporto dimensiją ir sporto organizavimą;
5) Teoriniai metodologiniai viešojo administravimo ir projektų valdymo vystymo aspektai: Ukrainos patirties analizė.

Renginio aktualumas Lietuvos mokslui
Lietuvos viešojo valdymo modelis transformuojasi ir jame pradeda ryškėti centralizuoto valdymo elementų ir piliečių dalyvavimo bei skaidrių viešojo sektoriaus organizacijų sprendimų konvergencijos problema. Aktualijomis tampa dermės tarp valdymo centralizavimo, socialinių pokyčių, viešojo sektoriaus veiklos skaidrumo (tame tarpe ir viešųjų sporto organizacijų), bendruomenių  dalyvavimo viešosios valdžios sprendimų priėmime paieška. Konferencijos metu būtina įvertinti, kokią įtaką viešojo valdymo reformoms daro socialiniai pokyčiai ir viešosios valdžios bandymai šiuos pokyčius centralizuotai įgyvendinti, kiek šie pokyčiai prisideda prie etiškų (skaidrių) sprendimų, koks vaidmuo šiame procese tenka lokalinėms bendruomenėms. Atsakius į šiuos konferencijoje iškeltus klausimus, būtina įvardinti kiek efektyvus ir aktualus Lietuvoje (šiuo metu) galėtų būti viešojo valdymo modelis, kuriame tilptų valdymo centralizavimo tendencijos, siejamos su socialinių pokyčių būtinumu, etiški (skaidrūs) ir lokalinių bendruomenių įtaka pagrįsti viešojo sektoriaus organizacijų sprendimai. Konferencijos metu turi būti nubrėžtos tolimesnių tyrimų gairės ir įvardinti besiformuojančio meta viešojo valdymo elementai – sunkiai suderinamų centralizavimo bei socialinių pokyčių įgyvendinimo „iš viršaus“, skaidrių sprendimų ir lokalinių bendruomenių dalyvavimo priimant viešosios valdžios sprendimus dermė.

Reikšmė mokslinių ryšių plėtotei
Renginyje dalyvaus mokslininkai iš Olandijos, Vokietijos, Lenkijos, Latvijos, Jungtinės Karalystės, Prancūzijos, Šveicarijos, Ukrainos ir Skandinavijos šalių universitetų. Mokslininkai bendradarbiauja vykdydami bendrus tyrimus. 4-osios pokyčių konferencijos rezultatas – bendrai parengta mokslo studija.
Tikimasi, kad ši konferencija stiprins tarptautinį ir nacionalinį bendradarbiavimą rengiant mokslinius projektus.

Planuojami renginio rezultatai, jų reikšmingumas, sklaida ir prieinamumas
Konferencija bus transliuojama internetu, pranešimai bus viešai prieinami konferencijos svetainėje: http://viesasisvaldymas.mruni.eu/?page_id=35
Tikimasi, kad renginys tarnaus vienijant viešojo valdymo tyrėjus ir ekspertus diskutuoti ir prisidėti prie viešojo valdymo pokyčių siekiant teigiamo socialinio poveikio. Rezultatų sklaida numatoma per visuomenės informavimo priemones (15min.lt, delfi.lt), taip pat per renginio partnerius.

Konferencija vyks 2019 m. kovo 13 dieną.

Renginio partneriai:

Viešojo valdymo kompetencijų tinklas
LR Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas
LR Vidaus reikalų ministerija
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos Karo akademija
LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Charkovo S. Kuznetso ekonomikos universitetas